"Su Secuestru De Unu Pitzinnu” De Luca Locci

Presentazione del libro "Su secuestru de unu pitzinnu" di Luca Locci, raccontando la sua drammatica esperienza da bambino sequestrato in Sardegna nel 1978. Una storia toccante di sopravvivenza e resilienza.

Descrizione

Sàpadu 28 de su mese de Ghennarzu de su 2023 a sas ses de sero (h.18.00) in sa Pinacoteca Tzitadina ''G.Altana'', s'Istitutzione de Santu Micheli (San Michele) e s'Assessoradu a sa Cultura de su Comune de Otieri organizant sa presentatzione de su lìberu autobiogràficu ''Su secuestru de unu pitzinnu'' de Luca Locci.


Su giornalista Frantziscu Squintu at a arrejonare cun s'autore, e sa Cumpannia de Sas Fèminas ant a lèghere carchi pàgina de su lìberu. In su lìberu si contat de cussa die de Lampadas de su 1978, cando Luca giogat in sa carrera cuntentu e chena pensamentos. Si nche lu leant in
un'iscuta, e at a torrare a domo a pustis de prus de tres meses de presonia e cun una pitzinnia oramai pèrdida.


Luca Locci contat s'istòria de cando che l'ant leadu cando aiat solu sete annos. Est abarradu in sas manos de sos bandidos prus de tres meses e, l'ant liberadu solu cando ant pagadu su riscatu, torrat a domo sua ma cun sa pitzinnia sinnada chena rimèdiu dae cussu tràgicu avenimentu. In su lìberu Luca torrat a contare totu s'istòria chena ismentigare perunu particulare, e torrat a abèrrere cun fortza e violèntzia una pàgina niedda de sa Sardigna chi at fatu vìtimas, dannos e drammas a sas pessones e a su cunsideru intreu de unu pòpulu.


Tradutzione a cura de s'Operadore de s'Isportellu de Limba Sarda de Otieri Progetu ''Inoghe Puru'' Annualidade 2022 - Finantziadu dae sa RAS cun sa L482/99 e cun sa L.R.22/2018

A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Allegati

Contatti

  • Email: uff.scolastico@comune.ozieri.ss.it
  • Email: c.pintus@comune.ozieri.ss.it
  • Telefono: 079781255

Pagina aggiornata il 10/06/2024